BioApp

Til lands, til vands og i Luften..

BioApp

BioApp er et enkeltmandsfirma der blev etableret i 2012, hvor indehaveren Maks Klaustrup valgte at opsige sin faste stilling og forfølge drømmen som selvstændig. BioApp tilbyder konsulentbistand og udfører mindre entreprenører opgaver forankret i viden om biologi. 

Maks Klaustrup startede sin karriere i 1999, og har således mere end 16 års erfaring med at designe og udfører biologiske undersøgelser. Opgaverne har været mange og forskelligartede gennem tidens løb. I begyndelsen koncentreret arbejdsområderne hovedsagelig omkring ferskvand, hvor særlig fiskeundersøgelser og restaurering af søer ved hjælp at biomanipulation var store arbejdsopgaver. Efterfølgende blev aktiviteterne spredt, således at de også omfattede det marine miljø. 

I de efterfølgende år blev der et øget marint arrangement og særligt de to første havmølleparker i Danmark; Nysted Wind Farm og Horns Rev1 havmøllepark, var arbejdskrævende opgaver. De to havmølleprojekter var PSO (Public Service Obligation) finansieret, og havde til formål at indsamle viden omkring havmøllers indvirkning på havmiljøet, hvilket førte erfaring med design af undersøgelser for at afdække særlige marinbiologiske problemstillinger. Arbejdet med Havmølleparkerne førte i 2004 til uddannelsen som erhvervsdykker og i 2002 til et SIMRAD-kursus som hydro-akustikker (ekkolodning). Erfaringen som hydro-akustikker førte efterfølgende til engagement i miljøundersøgelserne i forbindelsen med VVM-redegørelsen for ”Femern Belt Fixed Link”. Indehaveren af BioApp blev udpeget som fagleder og forestod undersøgelserne af de pelagiske fiskestimer i Fehmarn Bælt.

Sideløbende med aktiviteterne i Danmark, blev Maks Klaustrup i 2007 involveret i miljøundersøgelser forud for minedrift i Grønland. Ved overgangen til selvstændig virksomhed, var det forventet at eventyret i det Grønlandske var slut. Imod alle odds fik den nystartede virksomhed vist stor tillid fra samarbejdsparter, og allerede fra 2012 blev Grønland en del af BioApp arbejdsområder. Design og udførelse af VVM’er, baselineundersøgelser og overvågningsprogrammer i forbindelse med minedrift er således i dag en af BioApp’s hovedkompetencer.

I det danske marked har BioApp også deltaget i større VVM-redegørelser, særligt som specialist indenfor fisk og fiskeri. Disse opgaver har hovedsageligt omhandlet marine anlægsarbejder, som Kriegers Flak havmøllepark, de tre kystnære havmølleparker: Vesterhav Syd- og Nord, Rønne Banke og de to broforbindelser Ny Storstrømsbro og togbroen over Vejlefjord. Foruden de større anlægsarbejder har BioApp også udført adskillige undersøgelser i forbindelse med NOVANA programmet, her skal særligt nævnes fiskeundersøgelser, vegetation og sediment i søer samt paravane dykning til kortlægningen af ålegræs. 

BioApp er således i 2017 i stand til at tilbyde en meget stor og varieret opgave portefølje, med undersøgelser i såvel ferskvand og marint. Der kan i begge miljøer tilbydes undersøgelser med anvendelse af konventionelle metoder og/eller løsninger af meget høj teknisk standart efter et fastlagt program (f.eks. NOVANA), eller der kan designes specialundersøgelser til at afdække specifikke biologiske problemstillinger. I opgaveløsningen søger BioApp altid at benytte de bedste løsninger, både for kunden og miljøet. Det resulterer i innovative løsninger, der fokuserer på at til vejebringe den nødvendige viden.

Bag BioApp

BioApp er et enkeltmandsfirma der blev etableret i 2012, hvor indehaveren Maks Klaustrup valgte at opsige sin faste stilling og forfølge drømmen som selvstændig. BioApp tilbyder konsulentbistand og udfører mindre entreprenører opgaver forankret i viden om biologi.

  Maks Klaustrup startede sin karriere i 1999, og har således mere end 16 års erfaring med at designe og udfører biologiske undersøgelser. Opgaverne har været mange og forskelligartede gennem tidens løb. I begyndelsen koncentrerede arbejdsområderne hovedsageligt omkring ferskvand, hvor særlig fiskeundersøgelser og restaurering af søer via biomanipulationudgjorde store arbejdsopgaver. Efterfølgende blev aktiviteterne spredt, således at de også omfattede det marine miljø.

Maks Klaustrup
[email protected]

Contact

Maks Klaustrup
BioApp.dk

Send email

Referencer

BioApp er et enkeltmandsfirma der blev etableret i 2012, hvor indehaveren Maks Klaustrup valgte at opsige sin faste stilling og forfølge drømmen som selvstændig. BioApp tilbyder konsulentbistand og udfører mindre entreprenører opgaver forankret i viden om biologi.

  Maks Klaustrup startede sin karriere i 1999, og har således mere end 16 års erfaring med at designe og udfører biologiske undersøgelser. Opgaverne har været mange og forskelligartede gennem tidens løb. I begyndelsen koncentrerede arbejdsområderne hovedsageligt omkring ferskvand, hvor særlig fiskeundersøgelser og restaurering af søer via biomanipulationudgjorde store arbejdsopgaver. Efterfølgende blev aktiviteterne spredt, således at de også omfattede det marine miljø.