Marint

No items found.

Marint

I vores fjorde, bugter og vige samt langs vores åbne kyststrækninger findes mange steder et rigt og varieret plante- og dyreliv. Bundplanterne har stor økologisk betydning for omsætningen af næringssalte og for produktionen af organisk stof og ilt. Desuden fungerer de som føde, levesteder og yngleområder for en lang række fisk og andre dyr. Belastning med næringssalte (eutrofiering) medfører ofte synlige ændringer i form af bl.a. forarmning af plantesamfundene. Analyser af bundvegetationen kan derfor anvendes til at bedømme udviklingen af et havområdes eutrofiering. Også bunddyrene spiller en vigtig rolle i det marine miljø. På grundlag af kendskab til de enkelte bunddyrs levevis og miljøkrav kan man ved undersøgelse af bundfaunaens kvalitative og kvantitative sammensætning i et givet område danne sig et indtryk af tilstanden.

I de seneste år har det vist sig, at overvågningen af forureningstilstanden i marine områder ikke alene kan baseres på en kontrol af en række fysiske og kemiske tilstandsvariabler. Overvågningen skal også baseres på registrering og beskrivelse af de biologiske forhold. Dette understøttes i særdeleshed af det europæiske Vandrammedirektiv, hvor Danmark er forpligtet til at overholde kravene for vandkvalitet.

Der er således kortlagt nogle NATURA2000-områder hver især udpeget på baggrund af arter der indgår på habitatdirektivets BilagII og BilagIV som vi internationalt er forpligtigede til at beskytte. Det er derfor vigtigt at vil har indgående kendskab til hvert af disse områder og at de enkelte habitattyper her indenfor er kortlagt.

BioApp udfører alle former for vegetations- og bundfaunaundersøgelser i de kystnære farvande, herunder især ålegræs- og makroalgekortlægning samt undersøgelser af bunddyrsfaunaen. Som en styrke i forbindelse med undersøgelserne har vi biolog med erhvervsdykkeruddannelse. BioApp kan desuden tilbyde at udføre mere specielle udredningsopgaver i forbindelse af administrationen af det marine miljø, herunder kortlægning af habitattyper med Side-Scan, videodokumentation med kamerafisk og dykning til kortlægning af arter der ikke kan artsbestemmes vha. video.

Contact

Maks Klaustrup
BioApp.dk

Send email