Grønland

No items found.

Grønland

Grønland har gennem de seneste mange århundrede haft tilknytning til Danmark. I 1971 overgik Grønland fra at være et Amt i Danmark til at få Hjemmestyre, og i 2009 overgik Grønland til Selvstyre.

Indehaveren af BioApp startede sit arbejde i Grønland i 2007, hvor der i kølevandet på det globale opsving i starten af 00’erne var en stor efterspørgsel på råstoffer. Dette medførte fornyet energi, i form af økonomi velvillighed fra investoren, til mineralefterforskningen i Grønland og en markant stigning i interessen fra mineral efterforskningsselskaberne for aktiviteter i Grønland.

Den grønlandske lovgivning er på mange områder meget lig den Danske. Der stilles således også i Grønland krav om, at der forud for støre anlægsarbejder som mineralindvinding, skal udarbejdes en Vurdering Vedrørende Miljøet (VVM) og at der skal foreligge en baseline der beskriver naturen og miljøet inden mineaktiviteterne i gang sættes. Baselineundersøgelserne skal som udgangspunkt indeholde to indsamlingssæsoner for at tage højde for år til år variationen.  

Kort efter etableringen af BioApp blev der indledt et samarbejde med andre rådgivere i Arktis. Dette frugtbare samarbejde har ført til mange veludførte projekter. BioApp er således medvirket til at ”White Mountain Minen”, Feltspat mine (Anorthosite), ved Sønderstrømfjord og Rubin Minen ved Fiskenæsset kan starte produktionen i 2017. Forud for White Mountain minen forestod BioApp og samarbejdspartnerne udarbejdelsen af VVM-redegørelsen og baseline indsamlingerne med her tilhørende baseline rapport. Ved Rubin mine har det samme team udført supplerende baseline indsamlinger samt designet moniteringsprogrammet, der har til formål overvåge miljøaspekter i forbindelse med driften af minen.

Indehaveren af BioApp har således foruden de har over nævnede været involveret i størstedelen af de mest lovende mineralforekomster siden 2007, eksempelvis: Kvanefjeldet (Rare Earth Elements (REE), Kringlerne (REE), ISUA (Jern), Nordlige Disko (Ni-Cu-PGE) og genåbningen af Maarmorilik (Pb-Zi).

Baseline indsamlinger, og undersøgelser af biologiske organismer omfatter både terrestrisk, marint og ferskvand. Ved indsamlingerne fokuseres på organismer der er stationære og som samtidig er gode til at akkumulere miljøfremmede stoffer herunder spormetaller.

Contact

Maks Klaustrup
BioApp.dk

Send email