Vandløb

No items found.

Vandløb

I takt med skærpelsen af kravene til miljøet i vore vandløb er behovet for viden om plante- og dyrelivet blevet større. For at kunne fastlægge en korrekt og faglig velbegrundet målsætning for vores vandløb, er et grundigt kendskab til de enkelte vandløbs/vandløbsstrækningers plante- og dyreliv en afgørende forudsætning. For endvidere at kunne føre en effektiv og omhyggelig kontrol med miljøet i forhold til den fastsatte målsætning, er et grundigt kendskab til plante- og dyrelivet også en helt afgørende forudsætning. Herunder er også kontrollen med vandløbenes forureningstilstand vigtig i forbindelse med vandløbenes anvendelse som recipienter for renset spildevand. En kvalificeret beskrivelse og vurdering kan således både på kort og lang sigt medvirke til at effektivisere og forbedre forvaltningen af vore vandløb i planlægnings- og kontrolfasen.

BioApp gennemfører mange former for opgaveløsning i forbindelse med planlægning og overvågning af natur- og miljøtilstande i vandløb. Dette inkluderer både prøvetagning, kvalitative og kvantitative analyser af planter, fisk, forureningsbedømmelse (DVFI), overvågning og afrapportering. Endvidere udfører vi gerne en (digitaliseret) gennemgang af vandløbsstrækninger, med henblik på vurdering af de miljømæssige forhold, samt udarbejdelse af beslutningsgrundlag for de regionale myndigheders vedligeholdelsesplaner. 

Contact

Maks Klaustrup
BioApp.dk

Send email