VVM og vurderinger

No items found.

VVM og vurderinger

Forud for beslutninger der kan påvirke miljøet væsentlig, skal der altid gennemføres en miljøkonsekvensvurdering. Miljøvurderingen giver intet svar på, hvilken beslutning der skal træffes, men giver blot et overblik over konsekvenserne af forskellige løsninger/beslutninger. Miljøkonsekvensvurderingerne bidrager således til at myndighederne kan træffe miljømæssigt bedre beslutninger.

VVM står for Vurdering Vedrørende Miljøet. En VVM undersøgelser vil blive foretaget i forbindelse med særlige anlægsprojekter. Det er bygherres ansvar at i indsende en VVM anmeldelse til VVM myndigheden, hvis projektet er liste på bilag 1 eller bilag 2 i VVM bekendtgørelsen. Myndighederne foretager herefter en screening og giver meddelelse om, hvorvidt det pågældende projekt er VVM-pligtigt eller ej.

VVM redegørelsen skal beskrive de miljømæssige konsekvenser af det anlægsprojekt, som bygherren har anmeldt. Den skal undersøge mulige alternativer og tjene som beslutningsgrundlag for, om anlægget kan tillades. VVM redegørelsen skal påvise, beskrive og vurdere anlægsprojektets direkte og indirekte virkninger på miljøet. Ved miljøet forstås mennesker, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder og kulturarv, og samspillet mellem disse faktorer.

VVM redegørelsen skal ikke blot undersøge, hvordan anlægget kommer til at påvirke omgivelserne den dag, det bliver indviet. VVM redegørelsen skal også vurdere påvirkningerne under byggeriet af anlægget og anlæggets langsigtede påvirkninger på miljøet.

BioApp har mangeårig erfaring i udarbejdelse af VVM redegørelser og/eller udarbejdelse af fagspecifikke basisbeskrivelser til støtte for vurderingsgrundlaget i udarbejdelse af VVM redegørelser.

Contact

Maks Klaustrup
BioApp.dk

Send email