Kystnært Marint

Grønland har en meget lang kyststrækning med store dybe fjordsystemer og lavvandede bugter og vige. Der er derfor stor forskel på det marine landskab fra syd til nord og fra østkyst til vestkyst. Generelt kan det siges at artsdiversiteten er større i syd end i nord. Foruden den geografiske placering er der også stor forskel på det marine miljø indenfor blot få kilometer. Denne forskel er styret af om kysten er eksponeret eller beskyttet og om den er påvirket af drivende isskosser. De eksponerede kyststrækninger har oftest en mere forarmet biologisk diversitet en de beskyttede områder.

 

BioApp har siden firmaets start gennemført kystnære undersøgelser af biologien i et område fra Uummannaq til Qaqortoq i Vestgrønland. Vi har erfaring med alle kystnære biologiske discipliner i både klar- og uklar vandet påvirket af glacialudvaskning.

Hvad kan vi tilbyde?

  • Indsamling af alle biologiske organismer
  • Vegetationsundersøgelser
  • Udtagning af sedimentprøver - selv i området med mange klipper.
  • Faunaundersøgelser
  • Vandprøver for forskelig dybder
  • Opmåling af havbunden særligt forud for anlæg af havneanlæg
  • Profilmålinger af vandsøjlen
  • Udarbejdelse af dybdekort 
  • Opsætning af AWAC (Acoustic Wave and Current Profiler))

Erfaring

BioApp har udført mange kystnære undersøgelser i Grønland særligt i forbindelse med baseline indsamlingerne forud for minedrift.

I forbindelse med alle mineprojekter, dog med får undtagelser, bliver der genereret noget gråbjerg (tailings), dvs. et restprodukt som typisk ikke har nogen anvendelses mulighed. Det marine miljø vil tit og ofte blive påvirket af et gråbjergsdeponi, enten gennem støv og/eller via tilførsler fra elvene. Denne påvirkning kan medfører at forhøjede koncentrationer af miljøfremmede stoffer (MFS) og derved påvirke økologien negativ.

BioApp har stor erfaring i at designe og udfører et målrettet baseline- og moniteringsprogram. Disse programmer omfatter som udgangspunkt indsamling af stationære organismer både fra en nederst og øverste del af fødekæden samt en undersøgelse af de økologiske forhold i umiddelbar nærhed af aktiviteterne.

I forbindelse med mineprojekter er der ofte brug for at etablere en udskibningshavn. Et sådant område skal udvælge med omhu, med fokus på de lokale strøm- og bølgeforhold, samt viden om de kystnære dybdeforhold således skibene ikke grundstøder og forulykker. BioApp har erfaring med opmålinger enten med Side-Scan eller med enkeltstråle ekkolod. X,Y positioneringen af opmålingerne bliver fastlagt med RTK-GPS system, med en præcision mindre end 5cm.

Da logistikken i Grønland til tider kan være udfordrende, har vi samlet et setup af mobilt udstyr, der gør feltarbejde selv i de vanskeligste områder muligt.

BioApp har stor erfaring i at designe og udfører baseline programmer og erfaring med opsætning af et moniteringsprogram, og indehaveren har siden 2007 været involveret i mineaktiviteter i Grønland.

Contact

Maks Klaustrup
BioApp.dk

Send email