Sediment i sø og hav

Kajakprøver i Sø

Sediment i Søer

BioApp har i gennemført flere undersøgelser af bundsedimentet i ferske søer til beregning, kvantificering og kortlægning af f.eks. kornstørrelsesfordeling, det organiske indhold, tungmetalindhold og næringsstofindhold i sedimentet.

Hvad kan vi tilbyde?

  • Udtagning af Kajak-kerner af bundsedimentet i ferske søer
  • Kvalitative og kvantitative beskrivelser af bundens sedimentforhold
  • Beregning og kvantificering af kornstørrelsesfordeling, kemisk og organisk indhold og sedimentbundne næringsstofpuljer i søen
  • Kortlægning af sedimenttyper med avanceret hydro-akustisk måleudstyr (CHIRP-teknologi)
  • Næringsstofindhold mg/cm² i forskellige snitlag af sedimentet og dermed mål for tilgængeligheden i vandfasens næringsstofomsætning
  • Vurdering af søernes potential for restaureringsindgreb.
  • Forestå analyserne hos Akkrediteret analyseselskab.

Erfaringer

BioApp tilbyder flere former for sedimentundersøgelser. Indsamling af kajakprøver i 0-100 cm kernelængde eller hapsprøver i 0-30 cm kernelængde, eventuelt under medvirken af dykker til indsamling af uforstyrrede overfladesedimentprøver. Vi anvender eget prøvetagningsudstyr og RIB både. Prøverne bliver behandlet efter den til en hver tid gældende tekniske anvisning for NOVANA-programmet.

Contact

Maks Klaustrup
BioApp.dk

Send email