Søopmåling

Søopmåling

Digitale bathymetriske kort over søer er i dag en afgørende forudsætning for beregninger og vurderinger af en lang række biologiske, fysiske og kemiske forhold i søer, som anvendes ved nationale og regionale overvågningsprogrammer, fiskeribiologiske forhold, sørestaurering, vandindvinding mv. Endvidere er de digitale søkort et nyttigt redskab ved planlægning og udførelse af feltundersøgelser, der foretages på baggrund af geografisk positionering. 

Hvad kan vi tilbyde?

  • Søopmåling med avanceret digital ekkolod og GPS navigation med referencestation.
  • Nivellering af vandstand til DNN samt autologning af vandstandsniveau.
  • Digital kortfremstilling i Geografiske Informations Systemer (GIS) på baggrund af post-processesering af digitale opmålingsdata korrigeret til DNN
  • Beregninger af overfladeareal, gennemsnitsdybde, vandvolumen m.v.
  • Fremstilling af hypsograf og volumengraf.
  • Differencekort og beregninger i forbindelse med ændringer af vandstand og bundforhold eksempelvis ved sørestaureringsprojekter.
  • Beskrivelse og vurdering af sediment og vegetation på baggrund af digitale akustiske data.
  • Udbredelse og biomasseberegning af undervandsvegetation registreret ved hydro-akustisk søopmåling.
  • Opmåling af og digitalisering af rørskov på baggrund af survey-data og drone fotografering.
  • Digitalisering og geokodning af eksisterende søkort til implementering i GIS-applikationer.

Erfaringer

BioApp har erfaring med opmåling af ferskvandssøer. På baggrund af en fortløbende udvikling og ønske om nøjagtighed og kontrol af positionering af det akustiske signal (dybde) anvender vi i dag RTK positionering i de situationer, hvor en højnøjagtighed er påkrævet. Med ekkogrammer i digitalt medie, er der i efterbehandlingen foruden bundregistreringer også mulighed for beskrivelse af overfladesedimentet samt beregning af udbredelse af vegetation mv. Konceptet er mobilt og opereres fra RIB-båd og omfatter alt fra små, lavvandede søer til store dybe søer.

Contact

Maks Klaustrup
BioApp.dk

Send email