Havne sediment og Side-Scan

BioApp har gennemført flere undersøgelser af bundsedimentet i havne til beregning, kvantificering og kortlægning af f.eks. kornstørrelsesfordeling, det organiske indhold, tungmetalindhold og næringsstofindhold i sedimentet. Resultaterne granskes og danner herefter grundlag for en vurdering, om havbundsmaterialerne kan nyttiggøres, klappes på klappladser eller skal renses inden deponi. I den forbindelse udarbejder BioApp en klapansøgning til myndighederne om tilladelse til at klappe materialet, jf. bekendtgørelsen BEK nr. 950 af 27/06/2016 vedrørende Bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale

Hvad kan vi tilbyde?

  • Udtagelse af sedimentkerner af havnesedimentet
  • Side-Scan af havbunden
  • Udarbejdelse af dybdekort vha. enkeltstråle ekkolod.
  • Kvalitative og kvantitative beskrivelser af bundens sedimentforhold
  • Kortlægning af sedimenttyper med avanceret hydro-akustisk måleudstyr (CHIRP-teknologi)
  • Næringsstofindhold mg/cm² i forskellige snitlag af sedimentet og dermed mål for tilgængeligheden i vandfasens næringsstofomsætning
  • Udarbejdelse af klapansøgning til myndighederne

BioApp tilbyder flere former for sedimentundersøgelser. Indsamling af kajakprøver i 0-100 cm kernelængde eller hapsprøver i 0-30 cm kernelængde, eventuelt under medvirken af dykker til indsamling af uforstyrrede overfladesedimentprøver. Vi anvender eget prøvetagningsudstyr og RIB både eller chartrede skibe med krankapacitet til større offshore opgaver. 

Contact

Maks Klaustrup
BioApp.dk

Send email